Endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.)

Prop. 141 L (2010-2011), Innst. 74 L (2011-2012), Lovvedtak 22 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 24.11.2011 Innst. 74 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven m.m. Endringene innebærer blant annet nye hjemler for høring av barn når foreldre ikke samtykker til det og til å gjennomføre samtaler uten at foreldre tillates å være tilstede. Videre er begrepet "rase" i lovens § 28 om beskyttelse (asyl) erstattet med "etnisitet, avstamning og hudfarge". I tillegg er det gjort ytterligere endringer i utlendingsloven og endring i straffeprosessloven. Lovendringene ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.12.2011