Endringar i sjøloven (gjennomføring av direktiv 2009/18/EF om gransking av sjøulykker mv.)

Prop. 143 L (2010-2011), Innst. 51 L (2011-2012), Lovvedtak 7 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.11.2011 Innst. 51 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i lov 24.juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjølova). Endringene gjennomfører Europaparlaments-og rådsdirektiv 2009/18/ EF i norsk rett. Endringene vil gi bedre samsvar mellom sjøloven, direktivet og IMO-regelverket. Direktivet omhandler undersøkelse av sjøulykker, og har som formål å fremme sjøsikkerhetsarbeidet. Endringene innebærer at granskningsplikten utvides til også å gjelde fremmede skip når ulykken skjer innenfor statens jurisdiksjon, og når ulykken i vesentlig grad angår statens interesser.Ulykker som innebærer at skip går tapt blir også undersøkelsespliktige.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 01.12.2011