Endring i statsbudsjettet for 2011

Prop. 30 S (2011-2012), unntatt kap. 1590, Innst. 128 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 128 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2011 for følgende budsjettkapitler: Kapittel 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kap. 1503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte, kap. 1520 Departementenes servicesenter, kap. 1530 Tilskudd til de politiske partier, kap. 1534 Tilskudd til samiske formål, kap. 1560 Direktoratet for forvaltning og IKT, kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 2445 Statsbygg og kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu. Den største endringen er en økning av bevilgningen på 2445 Statsbygg post 24 Drift på 353 mill. kroner knyttet til nedskrivning av Statsbyggs balanse som følge av ødeleggelsene i regjeringskvartalet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2011