Forlenging av bompengeordninga i Nord-Jærenpakka i Rogaland

Prop. 28 S (2011-2012), Innst. 117 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 117 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt i samsvar med forslag frå regjeringa, at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå tilleggsavtale med bompengeselskapet og fastsetje reglar for finansieringsordninga i samband med forlenging av bompengeordninga i Nord-Jærenpakka. Noverande ordning gjeld til utløpet av 2011, Det er følgjeleg lagt opp til å forlenge eksisterande ordning med inntil fem år for å finansiere ei rekkje tiltak både på riks- og fylkesvegnettet. Finansieringa frå 2012 er basert på statlege midlar, fylkeskommunale midlar og bompengar. Samla bompengeinntekter til investeringar er stipulert til om lag 2,36 mrd. kroner i femårsperioden 2012-2016.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2011