Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven

Prop. 12 L (2011-2012), Innst. 185 L (2011-2012), Lovvedtak 46 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 185 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i lov om offentlige anskaffelser og endringer i kommuneloven.Formålet med endringene er økt etterlevelse av anskaffelsesreglene, blant annet ved å gi leverandørene bedre inngrepsmuligheter før offentlige kontrakter inngås og ved å innføre nye sanksjoner mot ulovlige direkte anskaffelser. Forslaget fikk tilslutning fra et flertall i Stortinget, bestående av medlemmene fra Ap, Sv og SP.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 27.03.2012