Endringer i barnevernloven

Prop. 43 L (2011-2012), Innst. 250 L (2011-2012), Lovvedtak 55 (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 24.04.2012 Innst. 250 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om endringer i barnevernloven. Barnevernloven har i dag flere bestemmelser som åpner for å plassere barn på institusjon og i fosterhjem - både med og uten samtykke. Reglene i dagens barnevernlov er ikke godt egnet som hjemmelsgrunnlag for plassering av barn som kan være utsatt for menneskehandel. Det foreslås derfor innført nye bestemmelser i loven som åpner for at Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker kan fatte vedtak om plassering av barn utsatt for menneskehandel på barnevernsinstitusjon uten deres samtykke i inntil 6 måneder. I tillegg foreslås blant annet at barneverntjenestes leder og påtalemyndigheten kan fatte midlertidig akutttvedtakk på to uker. Lovendringene ble vedtatt av et enstemmig Storting.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.05.2012