Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 201 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser. Endringene gjelder tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden. Loven trer i kraft 1. juli 2012.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.03.2012