Endringer i statsborgerloven

Prop. 50 L (2011-2012), Innst. 181 L (2011-2012), Lovvedtak 42 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2012 Innst. 181 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven. Endringene innebærer endring av identitetsvilkåret i lovens § 7, tydeliggjøring av søkerens opplysningsplikt, nye regler for beregning av karenstid, nye regler for beregning av oppholdstid, overgangsregler for adopterte barn, regler om gjenerverv av norsk statsborgerskap for barn under 12 år som har en forelder med norsk statsborgerskap, regler om skjæringstidspunkt ved aldersvurdering, særskilte regler for barn under to år som søker om statsborgerskap som bipersoner, samt ulike begrepsendringer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 27.03.2012