Endringer i statsborgerloven

Prop. 132 L (2011-2012), Innst. 42 L (2012-2013), Lovvedtak 5 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 25.10.2012 Innst. 42 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 132 L (2011-2012) Endringer i statsborgerloven. Forslagene til endringer ble enstemmig vedtatt. Endringene innebærer i hovedsak at statsborgermyndighetene kan innhente opplysninger fra andre offentlige organer uten hinder av taushetsplikt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 20.11.2012