Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet (garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk)

Prop. 60 S (2011-2012), Innst. 188 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 188 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et forslag fra regjeringen om fullmakt til å gjeninnføre en garantiordning for førstehåndsomsetningen av fisk. Ordningen innebærer at det gis fullmakt til å inngå garantiavtale mellom Innovasjon Norge og Norges Råfisklag med en samlet ramme på inntil 320 mill kr frem til 31.desember 2012. En slik garantiordning vil sikre en utvidelse av kredittid til industrien for kjøp av råstoff gjennom Norges Råfisklag fra 14 til 28 dager.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2012