Straffebod mot kjernefysisk terrorisme mv.

Prop. 96 L (2011-2012), Innst. 334 L (2011-2012), Lovvedtak 81 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2012 Innst. 334 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven som bl.a. innebærer en tydeliggjøring av straffebudet mot kjernefysisk terrorisme. Bakgrunnen for endringene er en oppfølging av FNs konvensjon mot kjernefysisk terrorisme fra 2005.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2012