Stortinget - Møte torsdag den 3. mai 2012 kl. 10

Dato: 03.05.2012

Referatsaker

Sak nr. 8 [14:23:06]

Referat

 • 1.(274)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i statsborgerloven (Lovvedtak 42 (2011–2012))

   – er sanksjonert under 27. april 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(275)

  Endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) (Prop. 98 L (2011–2012))

 • 3.(276)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om stipendordning for unge kulturtalenter (Dokument 8:103 S (2011–2012))

 • 4.(277)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om likebehandling av kompetansesentre for rytmisk musikk (Dokument 8:104 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(278)

  Statsrekneskapen 2011 (Meld. St. 3 (2011–2012))

 • 6.(279)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen, Christian Tybring-Gjedde og Jørund Rytman om et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken (Dokument 8:105 S (2011–2012))

 • 7.(280)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen, Jørund Rytman og Christian Tybring-Gjedde om en plan for hvordan elbiler og biler som bruker ny teknologi beholder et forutsigbart avgiftsregelverk over tid (Dokument 8:109 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes finanskomiteen.

 • 8.(281)

  Endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv m.m.) (Prop. 99 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 9.(282)

  Endringar i straffelova 1902 mv. (straffebod mot kjernefysisk terrorisme mv.) (Prop. 96 L (2011–2012))

 • 10.(283)

  Endringer i utleveringsloven m.m. og samtykke til ratifikasjon av Avtale 19. desember 2003 mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge og Annen tilleggsprotokoll 8. november 2001 til Den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker (Prop. 97 LS (2011–2012))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes justiskomiteen.

 • 11.(284)

  Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv.) (Prop. 95 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 12.(285)

  Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2011 (Dokument 2 (2011–2012))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 13.(286)

  Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) (Prop. 94 L (2011–2012))

 • 14.(287)

  Lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) (Prop. 102 L (2011–2012))

 • 15.(288)

  Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF (Meld. St. 22 (2011–2012))

 • 16.(289)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å oppheve konsesjonskravet for skogeiendommer (Dokument 8:106 S (2011–2012))

 • 17.(290)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å oppheve boplikt for skogeiendommer (Dokument 8:107 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 13–17 sendes næringskomiteen.

 • 18.(291)

  Endringer i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett (Prop. 100 L (2011–2012))

 • 19.(292)

  Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus - Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland (Prop. 101 S (2011–2012))

 • 20.(293)

  Virksomheten til Posten Norge AS (Meld. St. 18 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 18–20 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 21.(294)

  Noregs deltaking i den 66. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 65. generalforsamlinga i FN (Meld. St. 19 (2011–2012))

 • 22.(295)

  EØS-midlene. Solidaritet og samarbeid i Europa (Meld. St. 20 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 21 og 22 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.