Endringer i havne- og farvannsloven

Prop. 115 L (2011-2012), Innst. 379 L (2011-2012), Lovvedtak 77 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2012 Innst. 379 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemming vedtatt endringer i havne- og farvannsloven, Lovendringen er nødvendig for at EU direktiv 2011/15/EU skal kunne implementeres. Dette direktivet endrer blant annet kravene til hvilke fartøyer som skal ha automatiske identifikasjonssystemer (AIS) og systemer for registrering av reisedata (VDR). Direktivet innebærer bl.a. at myndighetenes mulighet til å gripe inn ved havari eller fare for havari blir klarere. Formålet med denne endringen er å bidra til økt sikkerhet for fartøy og mennesker i situasjoner hvor det benyttes slepebåt- og hjelpemannskap, samt å redusere risikoen for skade ved forurensning fra skip.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2012