Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon)

Prop. 126 L (2011-2012), Innst. 55 L (2012-2013), Lovvedtak 28 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.11.2012 Innst. 55 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i likestillingsloven som innebærer at en slår fast at arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon blant annet har rett til samme eller tilsvarende stilling. Vedtaket er en presisering og tydeliggjøring av gjeldende lovfestede regler og etablerer således ikke nye rettigheter eller plikter i ansettelsesforholdet. Endringene ble støttet av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti. Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.12.2012