Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerett)

Dokument 12:4 (2011-2012) og Dokument 12:4B (2011-2012), Innst. 261 S (2015-2016)

Merknad

Ettersom det er fremsatt grunnlovsforslag om å vedta oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk, jf. Grunnlovsforslag 25 (2011–2012), er det hensiktsmessig at alle andre grunnlovsforslag fremsettes både på originalspråk (1903-språk), og på bokmål og nynorsk. Dermed kan de behandles og eventuelt vedtas i neste stortingsperiode uansett hvilken språkform Grunnloven er utformet i. De grunnlovsforslagene som ble fremsatt før sommeren 2012 (Grunnlovsforslag 1, 2, 3 og 4 (2011–2012)), ble imidlertid ikke fremmet på alle tre språk. Forslaget her fremmes derfor også på tidsmessig bokmål og nynorsk i Grunnlovsforslag 4 B (2011–2012).

Alle grunnlovsforslag inngår i Stortingets dokumentserie som dokument 12 («Dokument 12:1», «Dokument 12:2» osv.). Grunnlovsforslag 4 B (2011–2012) betegnes derfor også som Dokument 12:4B (2011–2012).

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra (SV), (A), (V) Innstilling avgitt 03.05.2016 Innst. 261 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 4 og 4 B, jf. Innst. 261 S (2015-2016), jf. Dokument 12:4 og 12:4 B (2011-2012) - grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen, Frøydis Elisabeth Sund, Hallgeir H. Langeland, Jette F. Christensen, Stine Renate Håheim og Trine Skei Grande om endringer i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerett). I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen har medlemmene fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne foreslått å bifalle forslag til endringer i Grunnloven § 12, alternativ 1 B, § 50 første ledd og § 61. Forslaget ble med 149 mot 17 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016