Nasjonalbudsjettet 2013

Meld. St. 1 (2012-2013), Innst. 2 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2012 Innst. 2 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt nettorammene for Stortingets videre arbeid med statsbudsjettet for 2013. Stortinget omdisponerte totalt 30 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag. Regjeringens forslag til kutt på behandlingsreiser til utlandet ble reversert, tilskuddet til Sjømannskirkens arbeid for vanskeligstilte norske barn og ungdom i utlandet ble økt, i tillegg til at forsvarsrelaterte frivillige organisasjoner fikk en økning i tilskuddet for 2013. Inndekningen er tatt over departementenes driftsbudsjetter. Etter at opposisjonspartienes alternative forslag til budsjettrammer var forkastet, støttet de regjeringspartienes forslag subsidiært.. Statsbudsjettet for 2013 har en total utgiftsramme på 1064,9 mrd. kroner. Det vil overføres 123,7 mrd. kroner fra Statens pensjonsfond utland.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2012