Endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m.

Prop. 5 L (2012-2013), Innst. 125 L (2012-2013), Lovvedtak 29 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2012 Innst. 125 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter). Endringen i loven del I trår i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Endringene i loven del II trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.12.2012