Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013)

Prop. 77 S (2012-2013), kap. 456 og 3456, Innst. 254 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 16.04.2013 Innst. 254 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har bevilget midler til Direktoratet for nødkommunikasjon slik at det blir mulig for frivillige organisasjoner å bli brukere av Nødnett.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.04.2013

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2013