Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013)

Prop. 77 S (2012-2013), kap. 1733, Innst. 333 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2013 Innst. 333 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok ensemmig innstilling fra Utenriks og forsvarskomiteen om å øke bevilgningen under kap. 1733, post 1 med 2,52 mill. kroner i 2013 for å etablere militær helikopterberedskap i Nord-Norge, som på anmodning skal bistå politiet med transportkapasitet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2013