Endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Prop. 86 L (2012-2013), Innst. 301 L (2012-2013), Lovvedtak 103 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2013 Innst. 301 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 20.06.2013