Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon)

Prop. 102 L (2012-2013), Innst. 276 L (2012-2013), Lovvedtak 79 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.04.2013 Innst. 276 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2013). Endringen er foretatt i følgene lover: - lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd - lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) - lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser - lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester - lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering - lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere Endringene er nødvendige tilpasninger til ny fleksibel alderspensjon fra folketrygden, mens andre er tekniske opprettinger.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 10.06.2013