Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister)

Prop. 85 L (2012-2013), Innst. 374 L (2012-2013), Lovvedtak 81 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 374 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om endringer i barneloven vedrørende barneperspektivet i foreldretvister. Forslagene ble vedtatt enstemmig. Formålet med endringene er å styrke barns rettssikkerhet og deltagelse i foreldretvister. Formålet er videre å gi barn bedre beskyttelse i tilfeller der de risikerer å bli utsatt for vold, seksuelle overgrep eller bli behandlet på andre måter som utsetter den fysiske eller psykiske helsen for skade eller fare.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.06.2013