Endringer i barnelova (farskap og morskap)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 373 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om endringer i barneloven. Endringene ble vedtatt med støtte fra et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. og med varierende støtte fra de øvrige partier. Det ble bl.a. vedtatt flere bestemmelser av betydning for fastsettelse av farskap og morskap. Pater est-regelen opprettholdes for barn født innen ekteskap, men skal ikke gjelde for samboere. For samboere er en ny regel vedtatt slik at nå må mor og far være enige for at farskap kan fastsettes ved erkjennelse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.06.2013