Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar

Prop. 93 L (2012-2013), Innst. 417 L (2012-2013), Lovvedtak 101 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2013 Innst. 417 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova). Loven ble enstemmig vedtatt av Stortinget. § 16 Kvalitetskrav til hausting og handtering av råstoff ble endret i forhold til regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.06.2013