Framtidens barnehage

Meld. St. 24 (2012-2013), Innst. 380 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 380 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om framtidens barnehage. Melding vedlegges protokollen. De forslag som fremmes i meldingen støttes av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti og med varierende støtte fra de øvrige partier. Det overordnede mål om å sikre høy og likeverdig kvalitet i alle barnehager fastholdes. Prisen skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å ha barn i barnehage. Hensynet til barnets beste skal tillegges vekt. Mangfoldsperspektivet står sentralt for å videreutvikle barnehagen som arena for forebygging, inkludering og sosial utjevning. Viktigheten av god bemanning fremheves også. Det tas sikte på å overføre tilsynsansvaret etter barnehageloven fra kommunene til fylkesmannen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2013