Endringar i yrkestransportlova og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.

Prop. 124 L (2012-2013), Innst. 325 L (2012-2013), Lovvedtak 66 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.05.2013 Innst. 325 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemming vedtatt flere endringer i yrkestransportloven i samsvar med forslag fra regjeringen. Det blir lagt til rette for en gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordninger (EF). Det gis hjemmel for kreve at transportører som søker løyve for person- og godstransport på veg skal være etablerte i Norge. Videre gir lova hjemmel for å opprette og drifte et elektronisk register over transportører på veg, og lova gir hjemmel for løyvestyresmaktene til å erklære personer som har gjort alvorlige brudd på regelverket uskikket til å lede transportvirksomhet alle EØS-land. Ansvaret for å utferde løyve for internasjonal transport blir overført fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.06.2013