Endringer i lov om folkebibliotek

Prop. 135 L (2012-2013), Innst. 467 L (2012-2013), Lovvedtak 127 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 467 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om endringer i folkebibliotekloven. Endringene ble vedtatt tilnærmet enstemmig, dog slik at Kristelig Folkeparti gikk mot opphevelsen av § 6. Endringen av loven omfatter lovens formål som nå presiserer bibliotekenes formidlingsansvar og møteplassfunksjon. Kommunenes frihet til å organisere sine bibliotektjenester på den mest hensiktsmessige måten tydeliggjøres.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 21.06.2013