Endringer i medieeierskapsloven

Prop. 142 L (2012-2013), Innst. 468 L (2012-2013), Lovvedtak 128 (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 468 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ved et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti vedtatt endringer i medieeierskapsloven. Ved lovendringene utvides loven med regler om eierskap i elektroniske medier. Medietilsynet kan ved behov ved forskrift definere et eget marked for elektroniske medier.Virkeområdet i forhold til elektroniske medier avgrenses til de redaksjonelle, journalistiske massemediene. Dagens eierskapsgrenser på nasjonalt nivå opprettholdes. Særregelen om krysseierskap oppheves. Egen regulering av eierskap på regionalt nivå opprettholdes, men slik at mediemarkeder og grenser fastsettes av Medietilsynet i forskrift.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 21.06.2013