Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.)

Prop. 129 L (2012-2013), Innst. 369 L (2012-2013), Lovvedtak 131 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 369 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til diverse mindre endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Etter innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen unnlot Stortinget å behandle forslag under kap. 11 i Prop. 129 L (2012-2013), som dermed bortfaller.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 21.06.2013