Endringar i jordlova

Prop. 127 L (2012-2013), Innst. 362 L (2012-2013), Lovvedtak 83 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 362 L (2012-2013)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i jordlova. Stortingets flertall, alle unntatt representantene fra FrP, gav sin tilslutning til de foreslåtte endringer, bortsett fra § 12, 4.ledd , som fikk tilslutning fra representantene fra AP, H, Sv og Sp.

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Slik stemte representantene

      Første behandling: Voteringsoversikt

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 28.05.2013

      Behandlet andre gang i Stortinget: 10.06.2013