Endringer i politiloven

Prop. 152 L (2012-2013), Innst. 427 L (2012-2013), Lovvedtak 98 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 427 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endring av politiloven § 14 om politivedtekter. Endringen innebærer at det gis hjemmel for å fastsette i politivedtektene at politiet gis adgang til å fastsette vilkår for pengeinnsamling på offentlig sted.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.06.2013