Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen - Ørje og Knapstad - Retvet i Østfold og Akershus

Prop. 176 S (2012-2013), Innst. 510 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 17.06.2013 Innst. 510 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen har Stortinget samtykket i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av strekningene Riksgrensen–Ørje og Knapstad–Retvet . Det legges opp til anleggsstart på strekningen Knapstad–Retvet i løpet av 2013 og på strekningen Riksgrensen–Ørje i 2014. Begge strekningene ventes åpnet for trafikk i 2016. Dette er de to siste strekningene som inngår i utbyggingen av E18 i Østfoldpakka. Kostnadrammene for prosjektene er hhv. 790 og 1470 mill. kroner. Finansieringsplanen gir en statlig andel på om lag 57 pst. og en bompengeandel på om lag 43 pst.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2013