Endringer i utlendingsloven mv.

Prop. 181 L (2012-2013), Innst. 48 L (2013-2014), Lovvedtak 24 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2013 Innst. 48 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 181 L (2012-2013) endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud). Endringsforslagene i proposisjonen ble enstemmig vedtatt med de justeringer som fremkommer av komiteens innstilling og forslag til lovvedtak.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 12.12.2013