Endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking)

Prop. 28 L (2013-2014), Innst. 55 L (2013-2014), Lovvedtak 27 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2013 Innst. 55 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til en endring i havressursloven som gir hjemmel for innkreving av avgift til fiskeriforskning og overvåkning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 12.12.2013