Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren

Dokument 3:6 (2013-2014), Innst. 67 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2014 Innst. 67 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har undersøkt status for innføring av elektronisk meldingsutveksling og avvikling av parallelle papirrutiner i helse- og omsorgssektoren. Undersøkelsen viser at det fortsatt brukes mye papir, at det ikke i tilstrekkelig grad er utviklet tekniske løsninger og at det er svakheter ved departementets planlegging, styring og oppfølging av arbeidet. Komiteen avholdt kontrollhøring for å belyse saken nærmere. I innstillingen uttaler komiteen blant annet at den mener det er nødvendig at staten går fra koordinering gjennom råd og veiledning, til sentral styring og ledelse på ikt-området. Komiteen understreker behovet for å ta i bruk standard programvare og påpeker at departementet må ta sitt ansvar for å følge opp de ytre etatene. Stortinget fattet vedtak om at regjeringen må redegjøre på egnet måte for hvordan den vil løse de ikt-utfordringene som Rikrevisjonens undersøkelse har vist.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2014