Endringer i politiloven og SIS-loven mv.

Prop. 92 L (2013-2014), Innst. 264 L (2013-2014), Lovvedtak 68 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 264 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i politiloven, politiregisterloven, SIS-loven og straffeprosessloven. Endringene innebærer bl.a. at det ved ansettelse i politiet og opptak til Politihøgskolen skal kreves uttømmende og utvidet politiattest.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 20.06.2014