Endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll og unntak fra lovens motorvognbegrep)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2014 Innst. 114 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i vegtrafikkloven. Endringene gjelder ruspåvirket kjøring, hjemmel for å fastsette nærmere regler om gebyr for manglende oppmøte ved bestilt forvaltningskontroll og hjemmel for å unnta kjøretøy drevet frem av motor fra lovens motorvognbegrep.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2014