Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Prop. 124 L (2013-2014), Innst. 153 L (2015-2016)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.02.2016 Innst. 153 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Stortingets flertall, bestående av medlemmene fra H, FrP, KrF og V har besluttet å sende lovforslaget tilbake til regjeringen. Flertallet ber samtidig regjeringen om å legge frem en ny proposisjon for Stortinget om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven, i tråd med føringene i de vedtak som Stortingets flertall har fattet i saken.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.2016

   Behandlet første gang i Stortinget 16.02.2016