Endringer i studentsamskipnadsloven

Prop. 9 L (2014-2015), Innst. 149 L (2014-2015), Lovvedtak 42 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 03.02.2015 Innst. 149 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har fjernet lovkravet om 2/3 flertall for vedtak i større saker i samskipnadsstyrene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 03.03.2015