Stortinget - Møte tirsdag den 4. november 2014 kl. 10

Dato: 04.11.2014

Referatsaker

Sak nr. 3 [10:15:56]

Referat

 • 1.(48)

  Endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) (Prop. 10 L (2014–2015))

 • 2.(49)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande om utarbeiding av en handlingsplan med tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge (Dokument 8:20 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(50)

  (Prop. 1 S Tillegg 1–2 (2014–2015)) Endring av Prop. 1 S (2014–2015) om statsbudsjettet for 2015 Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 1–2 (2014–2015) foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Inns. 1 S (2014–2015)

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(51)

  Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 12. januar 1998 om forbud mot kloning av mennesker (CETS 168), tilleggsprotokoll av 25. januar 2005 om biomedisinsk forskning (CETS 195) og undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 27. november 2008 om genetiske undersøkelser for helseformål (CETS 203), til Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin (Prop. 13 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(52)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås om oppretting av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering (Dokument 8:17 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(53)

  Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter) (Prop. 7 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt kap. 500 og 510, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, og kap. 1720, 1791 og 4791, som sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 7.(54)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Haukeland Liadal, Hadia Tajik og Tove Karoline Knutsen om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker (Dokument 8:16 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8.(55)

  Endringer i studentsamskipnadsloven (Prop. 9 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 9.(56)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken om at Norge tar imot de 123 syriske flyktningene som regjeringen sa nei til med henvisning til kommunenes kapasitet (Dokument 8:18 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10.(57)

  Endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd) (Prop. 12 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 11.(58)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg (Prop. 8 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12.(59)

  Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) (Prop. 11 L (2014–2015))

 • 13.(60)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken om anerkjennelse av Palestina som egen stat (Dokument 8:19 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Stortinget går da tilbake til sak nr. 2.