Endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (samleproposisjon)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 81 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringar i: - lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) - lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) - lov 20. juni 2014 nr. 24 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) del XVI - lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg - lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott - lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen - lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs - lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett Endringane var naudsynte, jf. Prop. 1 S (2014–2015). I tillegg kom einskilde lovtekniske justeringar, presiseringar og opprettingar.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2014