Endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2015 Innst. 176 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 34 L (2014-2015) Endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger). Komiteens tilråding om endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger) ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 24.03.2015