Endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere)

Prop. 115 L (2014-2015), Innst. 353 L (2014-2015), Lovvedtak 103 (2014-2015), Lovanmerkning 2 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.06.2015 Innst. 353 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere). Endringer i folketrygdloven kapittel 15 gjelder: - Adgangen til å utbetale stønad ved opphold i utlandet. - Vilkåret om å være enslig mor eller far. - Vilkåret om barnets alder. - Vilkåret om yrkesrettet aktivitet. - Stønad til barnetilsyn. - Sanksjonsregler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2015

   Behandlet tredje gang i Stortinget: 18.06.2015