Stortinget - Møte tirsdag den 12. mai 2015 kl. 10

Dato: 12.05.2015

Referatsaker

Sak nr. 20 [17:23:36]

Referat

 • 1.(301)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova) (Lovvedtak 58 (2014–2015))

  • 2. lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova) (Lovvedtak 59 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 7. mai 2015

 • 2.(302)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om forsvunne personar (Lovvedtak 47 (2014–2015))

  • 2. lov om endringar i arvelova (avvikling av arveretten for staten til fordel for frivillig verksemd) (Lovvedtak 48 (2014–2015))

  • 3. lov om endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning) (Lovvedtak 50 (2014–2015))

  • 4. lov om endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) (Lovvedtak 51 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 12. mai 2015

   Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(303)

  Endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere) (Prop. 115 L (2014–2015))

 • 4.(304)

  Endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden) (Prop. 116 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5.(305)

  Revidert nasjonalbudsjett 2015 (Meld. St. 2 (2014–2015))

 • 6.(306)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 (Prop. 119 S (2014–2015))

 • 7.(307)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Prop. 120 LS (2014–2015))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes finanskomiteen.

 • 8.(308)

  Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014–2015))

 • 9.(309)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Audun Lysbakken om lovfesting av overgrepsmottak (Dokument 8:111 S (2014–2015))

 • 10.(310)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Jenny Klinge om å styrke jordmortjenesten i norske kommuner (Dokument 8:112 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 8–10 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 11.(311)

  Kommuneproposisjonen 2016 (Prop. 121 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 12.(312)

  Riksrevisjonens melding om verksemda i 2014 (Dokument 2 (2014–2015))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 13.(313)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift) (Prop. 118 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 14.(314)

  På rett spor – Reform av jernbanesektoren (Meld. St. 27 (2014–2015))

 • 15.(315)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Eirin Sund, Heikki Eidsvoll Holmås, Janne Sjelmo Nordås, Kjell-Idar Juvik, Ingvild Kjerkol, Magne Rommetveit og Sverre Myrli om å gi tilslutning til streknings-ATK på særlig ulykkesutsatte strekninger og i lengre tunneler (Dokument 8:113 S (2014–2015))

 • 16.(316)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å prioritere kollektivtrafikk og sykkel foran kapasitetsøkende veiprosjekter i storbyområdene (Dokument 8:114 S (2014–2015))

 • 17.(317)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth og Ola Elvestuen om økt utbygging av infrastruktur for sykkel (Dokument 8:115 S (2014–2015))

 • 18.(318)

  Nokre saker om luftfart, veg og jernbane (Prop. 117 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 14–18 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.