Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 332 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i barnevernloven som skal forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse. Endringene utvider adgangen til å pålegge hjelpetiltak til å omfatte flere typer hjelpetiltak enn i dag. I tillegg foreslås å lempe vilkårene for å pålegge hjelpetiltak. Lovendringen dekker tre kategorier hjelpetiltak: kompenserende tiltak (barnehage, besøkshjem m.v), omsorgsendrende tiltak (ulike former for foreldreveiledning mv.) og kontrolltiltak (tilsyn, urinprøver mv.). Beslutningsmyndigheten i saker om pålegg av hjelpetiltak er lagt til fylkesnemnda. Departementet vil etter at en ny ordning har virket noe tid, evaluere lovendringen og de virkninger den har medført.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015