Norges største industriprosjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

Prop. 114 S (2014-2015), Innst. 382 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2015 Innst. 382 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens forslag om utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet, samt melding om status for olje- og gassvirksomheten. - Johan Sverdrup-feltet er det største oljefeltet som er funnet på norsk sokkel på tiår. Når oppstartsfasen er gjennomført og produksjonen er på platå, vil feltet alene stå for anslagsvis en fjerdedel av norsk oljeproduksjon. - For fullfeltsutbyggingen er det forventet at de totale investeringene vil ligge på om lag 200 mrd. 2015-kroner. - Sverdrup-feltets kraftbehov vil bli dekket av kraft fra land fra produksjonsstart. Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet ble vedtatt av et flertall bestående av alle partier unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De grønne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2015