Endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger)

Prop. 70 L (2014-2015), Innst. 264 L (2014-2015), Lovvedtak 71 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.05.2015 Innst. 264 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i introduksjonsloven, jf. Prop. 70 L (2014-2015) Endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger). Komiteens tilråding ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 26.05.2015