Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold)

Prop. 85 L (2014-2015), Innst. 75 L (2015-2016), Lovvedtak 16 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 75 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold). Konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler regnes som konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold. Frem til i dag var det bare konkurranseklausuler som ble regulert særskilt i lovgivningen. Lovendringen vil føre med seg følgende endringer: • Konkurranseklausulene lovreguleres i arbeidsmiljøloven. • De kan ikke vare i mer enn 12 måneder. • Arbeidstager får 100 prosent lønn opp til 8G og deretter minst 70 prosent av arbeidstakerens arbeidsvederlag over 8 G. Kompensasjonen beregnes på grunnlag av opptjent arbeidsvederlag de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet. Kompensasjonen kan begrenses til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. • Den ansatte får krav på en redegjørelse fra arbeidsgiver for å få avklart om klausulen utløses.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.12.2015