Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Meld. St. 26 (2014-2015), Innst. 40 S (2015-2016)

Merknad

Høringen gjelder også Dokument 8:112 S (2014-2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Jenny Klinge om å styrke jordmortjenesten i norske kommuner og Dokument 8:108 S (2014-2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om menneskerettigheter i eldreomsorgen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 05.11.2015 Innst. 40 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om fremtidens pirmærhelsetjeneste - nærhet og helhet. De merknader som har flertall i innstillingen til meldingen, vil være førende for regjeringens politikk på området. Stortinget har vedtatt å be regjeringen om følgende: 1) Igangsette arbeidet med en diabetesplan. 2) Sørge for at eletronisk helsekort for gravide prioriteres i det videre arbeidet med nasjonal handlingsplan for e-helse. 3) Fremme forslag om lovendringer som inkluderer ergoterapikompetanse som en lovpålagt tjeneste i kommunene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.11.2015