Endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske)

Prop. 88 L (2014-2015), Innst. 342 L (2014-2015), Lovvedtak 97 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2015 Innst. 342 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til lovendringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015